Statut Fundacji Let us be USAWA

z dnia 23.06.2022 r.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Let us be USAWA, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Let us be USAWA.
Fundacja została ustanowiona przez spółkę pod firmą SAWA LOGISTICS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica ul. Białołęcka, nr 233, 03-253 Warszawa, REGON: 141906174, NIP: 5242682187), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332841, zwaną dalej „Fundatorem”, na podstawie oświadczenia złożonego w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Agnieszkę Siedlecką w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, w dniu 23 czerwca 2022 roku.

 

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania oraz może podejmować współpracę w realizacji zadań statutowych z innymi organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i zagranicą.

 

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II. Cele zasady, formy i zakres działania Fundacji

 

Fundacja zostaje ustanowiona dla realizacji następujących, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych:

Działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej, w szczególności: organizowanie pomocy humanitarnej dla krajów afrykańskich oraz Ukrainy, wsparcie uchodźców i migrantów z Ukrainy przebywających w Polsce.
Działalność w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności wsparcie hospicjów.
Działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania, w tym w szczególności wsparcie edukacji dzieci w Afryce, budowanie świadomości uczniów w polskich szkołach na temat sytuacji w Afryce, wspieranie młodzieży utalentowanej sportowo.
Działalność w zakresie ochrony środowiska: budowanie świadomości związanej ze zmianą klimatu i jego skutkami;

 

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

organizacja akcji i transportów humanitarnych;
organizacja zbiórek żywności, odzieży, materiałów edukacyjnych oraz innych;
dostarczanie materiałów edukacyjnych i innych do szkół i organizacji w Afryce;
organizacja akcji wsparcia szkół w Afryce w polskich szkołach;
prowadzenie zbiórek publicznych;
organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży;
organizowanie spotkań, paneli dyskusyjnych;
organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji;
organizowanie i udział w imprezach promujących Fundację;
Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:
Organizowanie podróży edukacyjnych do Afryki.

 

§ 6

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności stanowi:

(PKD 73.11.Z) – działalność agencji reklamowych;
(PKD 73.1) – reklama;
(PKD 47.78.Z) – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
PKD 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
PKD 58 – działalność wydawnicza;
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 7

Majątek Fundacji stanowią:

fundusz założycielski w formie pieniężnej, przeznaczony na realizacje celów wybranych przez Fundację w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji;
fundusz w formie pieniężnej przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych);
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 8

Przychody Fundacji pochodzą z:

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji od osób prawnych lub udzielanych przez inne podmioty, w tym ze środków publicznych i unijnych,
zbiórek publicznych,
majątku fundacji,
odsetek i lokat bankowych,
działalności gospodarczej,
Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

 

§ 9

Obligatoryjnymi organem Fundacji są:

Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
Fundator.
Fakultatywnym organem fundacji jest Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 10

Zarząd składa się z 2 (dwóch) lub większej ilości członków, powoływanych przez Fundatora na czas oznaczony lub nieoznaczony.
Fundator może zdecydować o powierzeniu pełnienia określonych funkcji przez poszczególnych członków Zarządu. Dotyczy to w szczególności funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

złożenia pisemnej rezygnacji wobec Fundatora,
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
śmierci członka Zarządu,
odwołania przez Fundatora.
Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora.

 

§ 11

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

 

§ 12

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzenia Zarządu zwołuje członek Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy pozostali członkowie Zarządu.
Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem aplikacji do odbywania wideokonferencji. W takim przypadku protokół z posiedzenia sporządza się w formie elektronicznej i opatruje podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lun podpisem osobistym Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu wskazanego w toku posiedzenia.
Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, o ile uczestniczą w nich wszyscy członkowie Zarządu.
Uchwały Zarządu mogą zapadać poza posiedzeniem, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na treść uchwały w formie pisemnej lub poprzez złożenie podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego pod treścią uchwały.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Fundator

 

§ 13

Fundatorem jest spółka wskazana w §1 ust. 3 niniejszego Statutu.
Do kompetencji Fundatora należy, oprócz spraw wskazanych w niniejszym Statucie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdań Zarządu z działalności, a także podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego lub pokrycia straty.
Fundatorowi przysługuje prawo wglądu do ksiąg rachunkowych Fundacji oraz do dokumentów stanowiących podstawy wpisu w księgach, a także prawo do wykonywania kopii lub wyciągów z ksiąg lub dokumentów.
W przypadku zdarzeń powodujących sukcesję praw i obowiązków, takich jak w szczególności przekształcenie, połączenie lub podział, prawa i obowiązki Fundatora określone w Statucie przejmuje następca prawny.
Uchwały Fundatora zapadają w formie pisemnej lub poprzez złożenie podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego pod treścią uchwały.

 

Rada Fundacji

 

§ 14

Rada jest organem fakultatywnym. O ustanowieniu Rady decyduje Fundator w formie uchwały.
Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Fundatora.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
dobrowolnej rezygnacji, złożonej na piśmie Przewodniczącemu Rady, a w przypadku Przewodniczącego Rady – Fundatorowi;
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
odwołania przez Fundatora,
śmierci członka.

 

§ 15

Do zadań Rady Fundacji należy:
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
Każdemu członkowi Rady przysługuje prawo wglądu do ksiąg rachunkowych Fundacji oraz do dokumentów stanowiących podstawy wpisu w księgach, a także prawo do wykonywania kopii lub wyciągów z ksiąg lub dokumentów.

 

§ 16

Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
Posiedzenia Rady mogą odbywać się również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem aplikacji do odbywania wideokonferencji. W takim przypadku protokół z posiedzenia sporządza się w formie elektronicznej i opatruje podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lun podpisem osobistym Przewodniczącego Rady lub innego członka rady wskazanego w toku posiedzenia.
Posiedzenia Rady mogą odbywać się bez formalnego zwołania, o ile uczestniczą w nich wszyscy Członkowie Rady.
Uchwały Rady mogą zapadać poza posiedzeniem, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na treść uchwały w formie pisemnej lub poprzez złożenie podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego pod treścią uchwały.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§ 17

Każdy Członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Fundacji.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator w formie uchwały.
Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§ 19

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator w formie uchwały.

 

§ 20

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator w formie uchwały.
Likwidacje prowadzą likwidatorzy powoływani i odwoływani uchwałą Fundatora.
W toku likwidacji, spółkę reprezentują likwidatorzy. Każdy z likwidatorów uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki.
O zakończeniu likwidacji decyduje Fundator w formie uchwały. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy zobowiązani są do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o wykreślenie Fundacji z rejestrów.
O likwidacji Fundacji likwidatorzy zawiadamiają ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
Rokiem obrotowym, a zarazem rokiem podatkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy i rok podatkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

 


Robert Ryszard Sadowski

Prezes Zarządu

w imieniu i na rzecz „SAWA LOGISTICS” sp. z o.o.

Wesprzyj

Przekaż kwotę na cele statutowe:

Płatności realizowane są przez TPAY

© 2022 Fundacja USAWA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin